Termostav-Mráz, s.r.o. | Žiarotechnické práce, izolácie, výstavba komínov

Realizácia projektu s podporou Európskej únie

Profil spoločnosti

Spoločnosť Termostav-Mráz, s.r.o. Košice naväzuje na dlhoročnú históriu a skúsenosti podniku Termostav Bratislava - správa 3 Košice, založeného 2. januára 1962.

Úlohou novozriadenej stavebnej správy a neskôr závodu bolo realizovať stavebné práce charakteru žiaruvzdorných výmuroviek a tepelných izolácií pre intenzívne rozvíjanie priemyselného odvetvia východného Slovenska.

Prví pracovníci stavebnej správy prešli odbornou prípravou a praktickým zaškolením vo vtedajších hutníckych kombinátoch v Ostrave a Třinci. Ďalšie generácie už preberali nové poznatky na stavbách na teritóriu Slovenska a neskôr sa zaškoľovali na nové technológie v štátoch Európskej únie, hlavne v Nemecku.

Počas týchto rokov od 2.1.1962 prešla spoločnosť viacerými organizačnými zmenami. Za najpodstatnejšiu možno považovať transformáciu štátneho podniku na súkromnú spoločnosť Termostav-Mráz, s.r.o. Košice, ktorá sa udiala 1.7.1994.

Dosiahnuté úspechy sú spoločným dielom skúsených manažérov, technikov a robotníkov. Významný dôraz je kladený na úspešnosť spoločnosti na domácom a zahraničnom trhu, na odborný rast a vzdelávanie zamestnancov, s tým spojenú starostlivosť, pričom sa nezanedbáva ani sociálny aspekt.

Spoločnosť Termostav-Mráz, s.r.o. Košice pôsobí na domácich a zahraničných trhoch v oblasti žiaruvzdorných výmuroviek, izolácií, výstavbe a opravách komínov, ostatných stavebných prácach t.j. pokračuje v činnostiach bývalého štátneho podniku Termostav. Spoločnosť realizuje práce na stavbách vo všetkých priemyselných odvetviach. Disponuje dostatočným počtom odborných a kvalifikovaných kapacít. Vlastní osvedčené technológie a zariadenia, pracuje a zabudováva tradičné aj nové materiály ako od domácich, tak aj zahraničných dodávateľov.

Úsilím manažérov a pracovníkov spoločnosti je neustále zvyšovanie kvality realizovaných prác, ktoré bolo akceptované aj auditorskou firmou RWTÜV, ktorá nám udelila v roku 1998 Certifikát kvality STN EN ISO 9002. V roku 2001 sme obhájili Certifikát kvality podľa STN EN ISO 9001-2000.

Doterajšie úspechy nás oprávňujú pozerať do budúcnosti s nádejou na ďalší rozvoj spoločnosti vďaka našim dlhoročným odberateľom, investorom a obchodným partnerom.

Politika IMS

Politika integrovaného manažérskeho systému spoločnosti TERMOSTAV – MRÁZ, spol. s r.o. Košice

Spoločnosť Termostav–Mráz, s.r.o. Košice je popredným dodávateľom v oblasti žiarotechnických prác, výstavby, rekonštrukcie a opráv továrenských komínov, tepelných, chladových a ostatných izolácií na Slovensku a v Strednej Európe. Uplatňuje, udržuje a zlepšuje integrovaný manažérsky systém (IMS), zahrňujúci systém manažérstva kvality (SMK), systém environmentálneho manažérstva (SEM) a systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (SMBOZP).

Spoločnosť sa zaväzuje dôslednou aplikáciou zásad integrovaného manažérskeho systému všetkými zamestnancami dosiahnuť a zabezpečiť trvalé zlepšovanie procesov a výkonov spoločnosti s dôrazom na:

 • vyššiu spokojnosť zákazníkov s kvalitou produktov a poskytovaných služieb;
 • stabilizáciu postavenia spoločnosti na trhu
 • zvyšovanie výkonnosti a efektívnosti procesov spoločnosti;
 • znižovanie environmentálnych vplyvov procesov;
 • zvyšovaním úrovne bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnancov a kooperujúcich organizácií dosiahnuť trvalé znižovanie miery úrazovosti a vzniku nežiadúcich udalostí

Politika integrovaného manažérskeho systému

Vedenie spoločnosti sa zaväzuje vytvoriť podmienky pre dodržiavanie a rozvíjanie zásad tejto politiky:

Spokojnosť zákazníkov
 • Monitorujeme informácie týkajúce sa vnímania zákazníkov o plnení ich požiadaviek,
 • Zabezpečujeme plnenie očakávaní zainteresovaných strán pre dosiahnutie ich spokojnosti a k získaniu konkurenčných výhod.
Zodpovednosť
 • Rozhodujúcu zodpovednosť za prosperitu a trvalé zlepšovanie má vedenie spoločnosti,
 • Požiadavky na bezpečnosť pri práci a ochranu životného prostredia súvisiaceho s procesmi spoločnosti sú rovnocenné s požiadavkami na kvalitu produktov a sú súčasťou podnikateľských aktivít vedenia spoločnosti,
 • Zdôrazňujeme osobnú zodpovednosť jednotlivcov bez ohľadu na ich začlenenie v organizačnom poriadku spoločnosti,
 • S rozvahou využívame finančné zdroje pri rozvoji výrobnej základne a technológie výrobných procesov a zvažujeme ich efektívnosť v súlade so zásadami tejto politiky.
Systematický prístup
 • Vytvorili sme, udržiavame a zlepšujeme systém integrovaného manažérstva zameraný na kvalitu produkcie, BOZP a ochranu životného prostredia,
 • Tvoríme a aktualizujeme riadiace akty spoločnosti na základe platnej legislatívy k zaisteniu požadovanej úrovne BOZP a životného prostredia s jasným vymedzením právomocí a zodpovedností jednotlivých zamestnancov a kooperujúcich spoločností.
Dodávatelia
 • U kooperačných dodávateľov stavieb preverujeme ich prístup k otázkam BOZP a životného prostredia a toto kritérium berieme do úvahy pri ich výbere,
 • Uprednostňujeme používanie materiálov a technológií, ktoré minimalizujú vplyv na životné prostredie.
Komunikácia
 • Využívame nástroje pre internú komunikáciu na informovanie zamestnancov a kooperujúcich osôb o rizikách ohrozujúcich ich zdravie a životné prostredie,
 • Vhodným spôsobom oboznamujeme so znením tejto politiky všetkých zamestnancov spoločnosti, obchodných partnerov a verejnosť.
Dohľad a prevencia
 • Uskutočňujeme systematické monitorovanie úrovne procesov spoločnosti z pohľadu kvality, ochrany bezpečnosti a zdravia pri práci a vplyvov na životné prostredie, zistené nedostatky dokumentujeme a zabezpečujeme odstránenie zistených nezhôd,
 • Prijímame preventívne opatrenia na predchádzanie nezhôd, rizík a havárií, zranení a poškodení zdravia.
Príprava zamestnancov
 • Sústavnou cieľavedomou prípravou zamestnancov zvyšujeme úroveň ich povedomia v oblastiach integrovaného manažérskeho systému,
 • Overujeme vedomosti a zručnosti zamestnancov a ich schopnosť správne reagovať na prípadné riziká a havarijné situácie.
Trvalé zlepšovanie
 • Pre naplňovanie politiky integrovaného manažérskeho systému stanovujeme konkrétne termínované ciele a programy s uvedením zodpovedných za ich realizáciu,
 • Sústavne hľadáme možnosti racionalizácie spotreby energií, vstupných surovín a materiálov a znižovanie množstva technologických odpadov,
 • Pravidelne preskúmavame a hodnotíme výsledky plnenia politiky, cieľov a programov IMS, využívame výsledky hodnotenia k jej aktualizácii a hľadaniu možností pre ďalšie zlepšovanie.

Vedenie spoločnosti ukladá vedúcim pracovníkom na nižších stupňoch riadenia oboznámiť s touto politikou všetkých zamestnancov spoločnosti a vytvoriť podmienky pre to, aby sa s ňou oboznámili a dodržiavali ju aj kooperujúci partneri.

Politika IMS je platná od februára 2009

V Košiciach, dňa 27.2.2009
Michal Varchol
generálny riaditeľ

Fotogaléria

Buva Termostav Mraz obr.1 Buva Termostav Mraz obr.2 Buva Termostav Mraz obr.3